Stanovy

I. Úvodní ustanovení

1.1 Spolek Biatlonové centrum mládeže Krušné hory, z.s. (dále jen „Spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, a to fyzických a právnických osob, provozujících sportovní, tělovýchovnou,    hospodářskou, osvětovou a vzdělávací činnost.

II. Základní ustanovení

2.1 Název Spolku je: Biatlonové centrum mládeže Krušné hory, z.s.
2.2 Zkratka názvu spolku: B.C.M. Krušné hory
2.3 Zkratku názvu spolku nelze užívat při právních úkonech či jiném úředním styku.
2.4 Sídlo Spolku je: Dolní Rychnov.

III. Účel spolku

3.1 Hlavním účelem Spolku je rozvoj sportovních, turistických, osvětových a vzdělávacích činností ve všech věkových kategoriích.
3.2 Spolek bude vyvíjet především tuto činnost:
a. Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
b. Vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak z řad mládeže;
c. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností;
d. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
e. Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních, etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec;
f. Hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními, zejména sportovními, organizacemi a jednotlivci;
g. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, a to zejména formou veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
h. Vytvářet podmínky a podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže.

IV. Vedlejší činnost

4.1 Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
4.2 Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy Spolku.

V. Orgány Spolku

5.1 Spolek zřizuje tyto orgány:
a. Valná hromada
b. Předseda
c. Výkonný výbor

VI. Valná hromada

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořena shromážděním všech členů Spolku. Valná hromada se schází řádně alespoň jednou ročně. Svolává ji předseda Spolku. Valná hromada se může sejít i na návrh Kontrolního výboru nebo na návrh alespoň 1/3 všech členů. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna polovina všech členů. K usnesení Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
6.2 Umožňuje se valné hromadě jednat a hlasovat per rollam, a to např. telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví výkonný výbor v pokynu pro hlasování valné hromady per rollam.
6.3 Valná hromada:
a. Schvaluje hlavní směry činnosti Spolku;
b. Volí a odvolává předsedu Spolku a člena Kontrolního výboru;
c. Schvaluje zprávu předsedy o činnosti a o hospodaření Spolku a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru;
d. Schvaluje rozpočet Spolku a výši členských příspěvků;
e. Schvaluje obecné podmínky členství;
f. Rozhoduje o účasti Spolku v jiných právních subjektech;
g. Schvaluje a mění stanovy Spolku a rozhoduje o zrušení a zániku Spolku. V případě rozhodování o změně stanov či o zrušení a zániku Spolku tak činí 3/5 většinou přítomných členů.

VII. Předseda

7.1 Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda v součinnosti s výkonným výborem, jehož je vždy členem, řídí a organizuje běžnou činnost Spolku.
7.2 Předsedou může být jen ten, kdo je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, je-li ke dni volby svéprávný.
7.3 Závazek k výkonu funkce předsedy je závazkem osobní povahy a předseda se nemůže nechat při výkonu své funkce zastoupit.
7.4 Funkční období předsedy jsou čtyři roky. Funkční období počíná běžet dnem zvolení do funkce. Funkce končí odstoupením, odvoláním nebo zánikem členství ve spolku.
7.5 Předseda může být volen opětovně.
7.6 Předseda může být z funkce odvolán valnou hromadou.
7.7 Předseda může z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit Spolku. Jeho funkce končí dnem, kdy valná hromada odstoupení na své schůzi projednala, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.
7.8 Valná hromada může zvolit náhradníka předsedy. Náhradník nastupuje na místo předsedy, jehož funkce skončila, dnem skončením funkce. Pro náhradníky platí ustanovení čl. VII. odst. 2 a 3 obdobně.
7.9 Předseda jedná za Spolek ve všech věcech samostatně, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.
7.10 Předseda je povinen poskytovat informace členům spolku na valné hromadě o otázkách hospodaření Spolku. Na konci každého kalendářního roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření Spolku, přičemž účetní závěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě.

VIII. Výkonný výbor

8.1 Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
8.2 Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán Spolku. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.
8.3 Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí.
8.4 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
8.5 Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či předsedy Spolku.
8.6 Výkonný výbor zejména:
a. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;
b. V součinnosti s předsedou organizuje a řídí činnost Spolku;
c. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady;
d. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;
e. Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku;
f. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
g. Rozhoduje o přijetí či nepřijetí člena za podmínek těchto stanov;
h. Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

IX. Členství

9.1 Členem Spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním Spolku a které přistoupí ke stanovám Spolku. O přijetí za člena rozhoduje hlasováním výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upravují rovněž konkrétní práva a povinnosti člena Spolku.
9.2 Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena Spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada svým usnesením.
9.3 Registraci členů, otázku členských průkazů apod. může upravit výkonný výbor svým vnitřním předpisem.
9.4 Členství ve Spolku zaniká:
a. Písemným vystoupením ze Spolku adresovaným předsedovi;
b. Úmrtím v případě fyzické osoby;
c. Zánikem v případě právnické osoby;
d. Vyloučením v důsledku rozhodnutí výkonného výboru pro porušení stanov či právních předpisů.

X. Práva a povinnosti členů

10.1 Každý člen Spolku je oprávněn:
a. Účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života;
b. Volit a být volen do orgánů Spolku;
c. Účastnit se valné hromady a činit návrhy;
d. Podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které Spolek svým členům poskytuje;
e. Být informován o činnosti Spolku a o výsledcích jeho hospodaření.
10.2 Každý člen Spolku je povinen:
a. Bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další vnitřní předpisy, směrnice a pokyny orgánů Spolku;
b. Vždy hájit zájmy Spolku a jeho členů;
c. Řádně a včas platit členské příspěvky;
d. Účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti Spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem;
e. Reprezentovat Spolek navenek tak, že dodržuje právní předpisy, jedná v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného chování a chování fair play;
f. Vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

XI. Majetek a hospodaření Spolku

11.1 Hospodaření Spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládání s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.
11.2 Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.
11.3 Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
11.4 Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména:
a. Příspěvky členů;
b. Příjmy z tělovýchovně, kulturní a společenské činnosti;
c. Příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
d. Příspěvky a dotace od ČUS a sportovních svazů;
e. Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. a dary od jiných organizací a osob;
f. Příjmy z vedlejších hospodářských či jiných výdělečných činností.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto stanovy schválila mimořádná valná hromada Spolku dne 09.01.2019.
12.2 Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením na mimořádné valné hromadě Spolku dne 09.01.2019.

V Dolním Rychnově, dne 09.01.2019

Podpis:
Ing. Pavel Petřík, v.r.
Bc. Jan Hotěk, v.r.
Petr Tomášek, v.r.